Затверджено ХІХ З’їздом

Політичної партії

«Всеукраїнське об’єднання «ЦЕНТР»

«26» лютого 2017 року

 

ПРОГРАМА

ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ

«ЗА ЖИТТЯ»

(в новій редакції)

 

За вільну людину у незалежній Україні!

Фундаментальною основою Політичної партії «За життя» (далі – «Партія») є такі цінності, як справедливість, свобода і рівність, реалізація яких можлива лише у по-справжньому незалежній країні.

Справедливість – це рівні для всіх права і свободи, які враховують інтереси кожного громадянина та людини, розподіл грошей у державі, право на гідне життя.

Рівні права і свободи передбачають можливість кожного брати участь у суспільному житті України незалежно від національності, мови, історико-культурних уподобань і релігійних переконань. Згідно Конституції України, жодна ідеологія не може бути визнана обов’язковою для всіх. Останні кілька років свідчать про недотримання цього базового принципу. Тому завдання Партії – зробити принцип «ідеологічної багатоманітності» одним із головних у політичному житті країни.

Справедливий розподіл грошей означає, що прірва між бідними і багатими повинна постійно зменшуватися.

Право на гідне життя – це рівні можливості отримання вищої освіти, належні житлові умови та медичне обслуговування, можливість мати сучасну побутову техніку, засоби пересування, раціональне і калорійне харчування, але при цьому й достатній час для фізичного відпочинку і дозвілля, для захоплень, користування культурними цінностями. Партія покликана боротися за справедливість для кожної людини та громадянина, відстоювати ідею соціальної справедливості, як здатна об’єднати мільйони українців у їх прагненні домогтися кращого життя для дійте, онуків і для себе.

Свобода – влада людини над обставинами, відсутність експлуатації та пригнічення одних людей іншими, можливість вибору в самому широкому сенсі цього слова. Разом із тим, свобода невіддільна від особистої відповідальності людини. Особиста свобода тісно пов’язана з обов’язком людини поважати права інших людей. Реалізація та забезпечення повної свободи може бути тільки у правовій державі за умови незалежності судової гілки влади. А забезпечити надійний захист життя та здоров’я людини, честі і гідності особистості, гарантувати свободу совісті, слова і політичного вибору можна лише за допомогою реальних правових гарантій.

Рівність – це створення відносно рівних умов для всебічного розвитку кожної людини та її здібностей до праці, підтримання гранично допустимих відмінностей у доходах населення, рівна відповідальність всіх громадян перед законами, незалежно від матеріальних статків та займаної посади.

Реалізація принципу соціальної рівності відповідає економічним інтересам як окремої особистості, так і суспільства в цілому. Створюючи умови для нормального розвитку кожного індивідуума, держава примножує економічну віддачу всього населення країни і збільшує за рахунок цього соціальні вкладення в кожну людину.

Мета Партії – побудова справедливого суспільства рівності вільних людей у незалежній Україні!

Державі та суспільству потрібна сильна, дієздатна і відповідальна влада, заснована на довірі народу і яка перебуває під постійним громадським контролем. Не народ існує для держави, а держава – для людей, її завдання – забезпечити неухильне дотримання їх законних прав.

Незалежна, вільна, благополучна Україна – це гарантія спільного майбутнього, збереження національної ідентичності у всьому її різноманітті. Таку Україну може забезпечити новий соціалізм, заснований на гарантії гідної заробітної плати і пенсії, безкоштовної медицини, права на соціальне житло, нормовану плату за комунальні послуги.

Шляхи досягнення поставлених завдань:

- розробка законопроектів щодо внесення змін до чинного законодавства з питань проведення «розумної» державної політики у сфері заробітної плати, податків, пенсій, соціальної допомоги найбільш вразливим верствам населення, забезпечення реальних умов безплатного доступу до освітніх ресурсів та системи охорони здоров’я; відновлення роботи національних виробництв з метою реалізації за доступними цінами продуктів харчування вітчизняного виробництва, збільшення кількості робочих місць і створення в Україні інвестиційного клімату;

- ініціювання перегляду правил ввезення в Україну транспортних засобів та розміру митних платежів шляхом надання пропозицій щодо внесення змін у відповідні нормативно-правові акти;

- висування кандидатів на вибори всіх рівнів з метою забезпечення можливості участі представників партії у законотворчому процесі; організація громадських рухів з метою донесення своєї позиції до органів влади всіх рівнів;

- направлення відповідних письмових пропозицій до органів влади всіх рівнів;

- будь-які інші, не заборонені законодавством, заходи, метою яких є ефективне впровадження ініціатив Партії.

Партія проголошує, що соціалізм в Україні – це сучасна ринкова економіка, яка забезпечує розвиток соціально орієнтованої держави. Партія виступає за чесну конкуренцію, за підприємництво та приватну ініціативу. Але – проти превалювання інтересів великого капіталу над інтересами суспільства. Партія за ринкову економіку, але не за ринкове суспільство, де все підкоряється інтересам олігархів!

Соціалізм в Україні – це зміцнення інститутів громадянського суспільства і демократії, можливість громадян розпоряджатися природними ресурсами країни, розвиток місцевого самоврядування, комфортне середовище проживання, соціальна держава, що забезпечує гідне життя своїм громадянам.

Партія закликає всіх громадян України, яким небайдужа доля країни, до боротьби за торжество великих цінностей – Справедливості, Свободи і Рівності!

Вибір Партії – проукраїнська політика, позаблоковий статус, міжнародне партнерство!

 

Голова Партії                                            В.З. Рабінович

ВІДЕО

ФОТО

НОВИНИ РЕГІОНІВ