РАБИНОВИЧ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

РАБИНОВИЧ ХОЧЕТ ВОССТАНОВИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер партии «За життя» Вадим Рабинович подал на рассмотрение парламента проект закона Украины «О восстановлении социальной справедливости и создании условий для развития Украины».

В связи с тем, что в последние годы украинцы только видят, как богатые обогащаются, а бедные – беднеют, в связи с тем, что большинство украинцев живут за чертой бедности, Вадим Рабинович предлагает создать Фонд развития Украины, который бы за счет оказания финансовой помощи государству со стороны самых успешных и богатых граждан Украины, будет помогать восстанавливать социальную справедливость и создавать условия для развития украинской экономики.

Публикуем текст законопроекта без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про відновлення соціальної справедливості та створення умов для розвитку України».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович.

Додаток:

1) проект Закону на 4 арк.;

2) пояснювальна записка на 4 арк.;

3) проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

4) електронні файли вищезазначених документів.

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відновлення соціальної справедливості та створення умов для розвитку України

Цей Закон визначає засади відновлення принципу соціальної справедливості в Україні шляхом створення Фонду розвитку України за рахунок надання фінансової допомоги державі найбільш успішними та заможними громадянами України.

Стаття 1. Фонд розвитку України

1. Для прискорення розвитку України Верховна Рада України створює  Фонд розвитку України (далі – Фонд), за рахунок коштів якого здійснюється виключно фінансування інвестиційних проектів загальнодержавного значення, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток економіки України, а також навчання молоді за кордоном.

З Фонду також виділяються кошти місцевим бюджетам на фінансування проектів регіонального розвитку.

Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду,  та обсяги коштів Фонду, необхідних для їх фінансування, затверджуються Верховною Радою України.

2. Встановити, що:

засновником Фонду є держава в особі Верховної Ради України;

до Фонду передаються 50 відсотків  майна, доходів (крім єдиного житла, що фактично використовується декларантом), задекларованих відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, їх заступниками, а також іншими державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), а також особами, що займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище;

чистий прибуток Фонду, одержаний у результаті його фінансово-господарської діяльності, не підлягає розподілу та спрямовується на поповнення його статутного капіталу.

3. Будь-яким органам влади, їх посадовим особам забороняється будь-яким чином втручатись в діяльність Фонду, за винятком випадків, передбачених законом.

Стаття 2. Органи управління та контролю Фонду

1. Органами управління Фонду є наглядова рада та правління.

2. До складу наглядової ради Фонду входять народні депутати України - по одному представнику від кожної депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України.

Кандидатури осіб на посади членів наглядової ради Фонду попередньо обговорюються в депутатських фракціях (депутатських групах) у Верховній Раді України, які делегують на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання своїх представників до наглядової ради Фонду, а їх призначення і звільнення проводиться постановою Верховної Ради України, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Повноваження членів наглядової ради Фонду припиняються одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, яка їх призначила.

3. Члени наглядової ради Фонду зі свого складу шляхом таємного голосування обирають на один рік голову наглядової ради Фонду простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради Фонду.

4. Засідання наглядової ради Фонду проводяться головою наглядової ради Фонду, а під час його відсутності – членом наглядової ради Фонду, уповноваженим головою наглядової ради Фонду.

Засідання наглядової ради Фонду є правомочним за наявності більшості членів наглядової ради.

Рішення наглядової ради Фонду приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів наглядової ради Фонду. При рівній кількості голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

5. Наглядова рада Фонду відповідно до покладених на неї завдань:

визначає основні напрями діяльності Фонду, у тому числі з урахуванням діючих стратегічних та програмних документів, що формують державну політику в сфері розвитку економіки;

розглядає та затверджує звіти про результати діяльності Фонду;

погоджує за поданням правління критерії та порядок відбору проектів, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів Фонду;

призначає та звільняє членів правління Фонду, затверджує штатний розпис Фонду;

призначає керівника служби внутрішнього аудиту Фонду;

здійснює контроль за діяльністю правління Фонду;

визначає аудиторську фірму для здійснення зовнішнього аудиту, розглядає її висновок та готує рекомендації Верховній Раді для прийняття рішення щодо нього;

виконує інші функції відповідно до цього Закону та статуту Фонду, затвердженого Верховною Радою України більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради..

6. Члени наглядової ради Фонду виконують свої функції без отримання будь-якої матеріальної винагороди.

7. Наглядова рада Фонду проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць.

Повноваження, порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення  рішень наглядової ради визначаються статутом Фонду.

8. Правління є постійно діючим виконавчим органом Фонду, що здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно із законодавством та статутом Фонду.

До складу правління входять голова правління, заступники голови правління та керівники структурних підрозділів Фонду.

Голову правління Фонду та його заступників призначає та звільняє Верховна Рада України за поданням наглядової ради Фонду більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України.

Правління Фонду діє від імені Фонду в межах, передбачених законом та статутом Фонду, і підзвітне наглядовій раді Фонду.

9. Органами контролю Фонду є ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту.

Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту здійснюють свою діяльність відповідно до положень, які затверджуються наглядовою радою Фонду.

Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту підзвітні наглядовій раді Фонду.

10. Фонд щороку проходить обов’язковий зовнішній аудит.

Стаття 3. Публічність діяльності Фонду

1. Фонд здійснює свою діяльність відкрито та публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати моніторинг його діяльності.

2. Фонд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює актуальну інформацію про всі укладені Фондом угоди (контракти), про всі рішення наглядової ради Фонду та його правління, порядки денні, протоколи  засідань наглядової ради Фонду та його правління,  а також звіт про результати діяльності Фонду.

Стаття 4. Порядок реорганізації та ліквідації Фонду

1. Фонд може бути реорганізований та ліквідований шляхом прийняття відповідного закону, але не раніше, ніж через 10 років з дня набуття чинності цим Законом.

2. У випадку ліквідації Фонду всі кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до державного бюджету.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Голова Верховної Ради України                                              А.ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про відновлення соціальної справедливості та створення умов для розвитку України»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно із статтею 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Відповідно до частини третьої статті 46 та статті 48 Конституції пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування громадян, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.

Проте останні роки українці лише бачать, що багаті  збагачуються, а бідні – зубожіють. Сьогодні більшість українців  живуть за межею бідності!

Як прожити сім'ям з дітьми, пенсіонерам та малозабезпеченим?

Влада фантазує з екранів телевізорів  на тему реформ, про успішне проведення яких також рапортує перед нашими кредиторами (Світовим банком, ЄС) і абсолютно не цікавиться, як жити українцям у стані постійних економічних «експериментів» держави над народом, від яких з кожним днем стає тільки гірше.

Вже більше двох років після Революції Гідності найвищі чиновники країни закликають українців «затягнути паски», проте, як видно із поданих найвищими можновладцями е-деклараціями, поки українці їх «затягували» «затяті борці за інтереси народу – найвищі чиновники» збагатилися в десятки, а іноді й в сотні разів.

Вважаю, що настав час привести гасла Революції Гідності в дію і ті, хто дійсно хоче добра для України та її багатостраждального народу, має поділитись з державою своїм нажитим добром, задекларованим відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

І перш за все це мають зробити народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, їх заступники, а також інші державні службовці, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), а також особи, що займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище, які задекларували свої багатомільйонні статки в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

2. Мета і завдання законопроекту

Метою законопроекту є забезпечення принципу соціальної справедливості та створення умов для розвитку економіки України.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом пропонується:

1) для прискорення розвитку України Верховна Рада України створює  Фонд розвитку України (далі – Фонд),  за рахунок коштів якого здійснюється виключно фінансування інвестиційних проектів загальнодержавного значення, надання гарантій за договорами, які забезпечують розвиток економіки України, а також навчання молоді за кордоном. З Фонду також виділяються кошти місцевим бюджетам на фінансування проектів регіонального розвитку. Перелік об’єктів, що фінансуються за рахунок коштів Фонду, та обсяги коштів Фонду, необхідних для їх фінансування, затверджуються Верховною Радою України;

2) встановити, що:

засновником Фонду є держава в особі Верховної Ради України;

до Фонду передаються 50 відсотків  майна, доходів (крім єдиного житла, що фактично використовується декларантом), задекларованих відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення» Закону України «Про запобігання корупції» в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  народними депутатами України, членами Кабінету Міністрів України, керівниками центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, їх заступниками, а також іншими державним службовцям, посади яких належать до категорії «А» (вищого корпусу державної служби), а також особами, що займають згідно зі статтею 50 Закону України «Про запобігання корупції» відповідальне та особливо відповідальне становище;

чистий прибуток Фонду, одержаний у результаті його фінансово-господарської діяльності, не підлягає розподілу та спрямовується на поповнення його статутного капіталу;

будь-яким органам влади, їх посадовим особам забороняється будь-яким чином втручатись в діяльність Фонду, за винятком випадків, передбачених законом;

3) визначити порядок створення та діяльності органів правління та контролю Фонду. Зокрема, органами управління Фонду є наглядова рада та правління Фонду. До складу наглядової ради Фонду пропонується ввести народних депутатів України - по одному представнику від кожної депутатської фракції (депутатської групи) у Верховній Раді України. Кандидатури осіб на посади членів наглядової ради Фонду попередньо обговорюватимуться в депутатських фракціях (депутатських групах) у Верховній Раді України, які делегують на строк повноважень Верховної Ради України відповідного скликання своїх представників до наглядової ради Фонду, а їх призначення і звільнення проводитиметься постановою Верховної Ради України, що прийматиметься не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Повноваження членів наглядової ради Фонду припинятимуться одночасно з припиненням повноважень Верховної Ради України відповідного скликання, яка їх призначила. Проектом пропонується встановити, що правління Фонду є постійно діючим виконавчим органом Фонду, що здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно із законодавством та статутом Фонду, до складу правління входять голова правління, заступники голови правління та керівники структурних підрозділів Фонду, а голову правління Фонду та його заступників призначає та звільняє Верховна Рада України за поданням наглядової ради Фонду більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України. Органами контролю Фонду є ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту;

4) встановити, що Фонд здійснює свою діяльність відкрито та публічно висвітлює її у спосіб, який дозволяє громадськості здійснювати моніторинг його діяльності. Фонд на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює актуальну інформацію про всі укладені Фондом угоди (контракти), про всі рішення наглядової ради Фонду та його правління, порядки денні, протоколи засідань наглядової ради Фонду та його правління, а також звіт про результати діяльності Фонду;

5) визначити, що Фонд може бути реорганізований та ліквідований шляхом прийняття відповідного закону, але не раніше, ніж через 10 років з дня набуття чинності цим Законом. У випадку ліквідації Фонду всі кошти, що залишились після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до державного бюджету.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Правовідносини, які пропонується врегулювати цим законопроектом на сьогодні регулюються Конституцією України, Законом України «Про запобігання корупції», Регламентом Верховної Ради України.

Прийняття законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а навпаки призведе до наповнення державного бюджету через відбудову економіки України.

6. Прогноз очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Запропоновані проектом зміни дозволять

Прийняття зазначеного законопроекту сприяє забезпеченню реалізації принципу невідворотності покарання за вчинення корупційних злочинів та утвердженню верховенства закону.

Народний депутат України                                              В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України «Про відновлення соціальної справедливості та  створення умов для розвитку України»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про відновлення соціальної справедливості та створення умов для розвитку України», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                              А. ПАРУБІЙ

 

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ