РАБИНОВИЧ ПРИЗЫВАЕТ ПЛАТИТЬ ЗА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

РАБИНОВИЧ ПРИЗЫВАЕТ ПЛАТИТЬ ЗА БОРЬБУ С КОРРУПЦИЕЙ

Народный депутат, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О противодействии коррупции» относительно установления денежного вознаграждения для разоблачителей».

Этот законопроект стимулирует реальную борьбу с коррупцией, заинтересовывая всех граждан Украины в результатах такой борьбы, уверен народный депутат.

Текст поданного Вадимом Рабиновичем законопроекта публикуем без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін  до Закону України «Про запобігання корупції» щодо встановлення грошової винагороди для викривачів».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 2 арк.

2. Пояснювальна записка – на 4 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 8 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

З А К О Н  У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»

щодо встановлення грошової винагороди для викривачів

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056 із наступними змінами) такі зміни:

1. У пункті 13 частини першої статті 11 після слова «викривачі» додати слова «виплата їм грошової винагороди».

2. Назву Розділу VIII доповнити словами «ТА ВИПЛАТА ЇМ ГРОШОВОЇ ВИНАГОРОДИ».

3. У статті 53:

1) назву статті доповнити словами «та виплата їм грошової винагороди»;

2) частину першу доповнити словами «за що отримує грошову винагороду від держави у розмірі і порядку, встановлених цим Законом»;

3) частину п’яту доповнити абзацом шостим такого змісту:

«У випадку анонімного повідомлення грошова винагорода викривачу не виплачується»;

4) у частині шостій після слова «викривачів» додати слова «виплачує грошові винагороди викривачам»;

5) у частині сьомій:

абзац перший доповнити словами «а також письмово повідомити Національне агентство про необхідність виплати грошової винагороди викривачу з обґрунтуванням розміру такої винагороди»;

доповнити частину абзацом другим - п’ятим такого змісту:

«Форма повідомлення про виплату грошової винагороди викривачу затверджується Національним агентством.

Національне агентство протягом тридцяти днів з дня отримання повідомлення організовує перевірку наявності у викривача права на грошову винагороду та факту повернення до державного або місцевого бюджету коштів внаслідок розкритої викривачем інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам та приймає за результатами перевірки рішення про виплату відповідної грошової винагороди чи про відмову у її виплаті.

У разі якщо повідомлення про корупційне правопорушення дозволило уникнути збитків державному або місцевому бюджету, викривачу корупції виплачується грошова винагорода в розмірі 10 відсотків від можливої суми збитків, яка визначається Національним агентством відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Джерела фінансування та порядок виплати грошової винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»

щодо встановлення грошової винагороди для викривачів»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Стаття 53 Закону «Про запобігання корупції» передбачає державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції. Зокрема, ця стаття визначає, що особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.

Статтею 11 Закону України «Про доступ до публічної інформації» вперше було передбачено можливість звільнення від юридичної відповідальності викривачів, визначивши, що посадові та службові особи не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов’язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується істотної загрози здоров’ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Проте ці закони не передбачають створення умов для побудови мережі викривачів та не встановлюють винагороди за викриття корупційних злочинів, хоча інститут викривачів є важливим запобіжником для виникнення та поширення корупції в будь-якій державі, бо корупціонер перед вимаганням хабаря вже не буде так впевнений у невідворотності покарання, бо громадяни стануть більш зацікавленими у повідомленні про корупційні діяння, свідками чи учасниками яких вони стали.

Так, зокрема, закон про наклеп в США дозволяє приватним громадянам подавати позови від імені уряду про повернення коштів, вкрадених через договірне шахрайство. Як компенсацію за ризик і зусилля, інформатори можуть отримати винагороду в розмірі 15-25% від будь-яких вилучених коштів і штрафів. Як результат, уряд США зміг отримати як мінімум 35 мільярдів доларів у вигляді штрафів і вкрадених грошей з 1986 року, при чому з 2007 по 2012 роки, число нових випадків викриття, зареєстрованих федеральною поліцією, збільшилось із 482 до 1148, із них кількість позитивних рішень щодо інформаторів зросла з 50 до 223 випадків. Комісія з цінних паперів і бірж у 2013 році виплатила інформаторам понад 14 мільйонів доларів «на знак визнання їхнього внеску в успіх справи щодо зупинення поточних шахрайств у своїх напрямках».

З огляду на наведене, сьогодні існує нагальна потреба у вдосконаленні правового регулювання суспільних відносин щодо діяльності викривачів та встановлення грошової винагороди за повідомлення ними про корупційний злочин, що дозволило повернути до державного або місцевого бюджету кошти внаслідок розкритої викривачем інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Метою прийняття законопроекту є створення механізму нагородження викривачів для більшої ефективності діяльності посадових і службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у виявленні та запобіганні корупційним правопорушенням.

3. Загальна характеристика та головні положення проекту Закону

Законопроектом шляхом внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» передбачено:

віднести до повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національного агентства) виплату грошової винагороди викривачам корупційних злочинів;

грошову винагороду для особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривача), від держави у розмірі 10 відсотків від можливої суми збитків, яка визначається Національним агентством відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані письмово повідомити Національне агентство про необхідність виплати грошової винагороди викривачу з обґрунтуванням розміру такої винагороди;

форма повідомлення про виплату грошової винагороди викривачу затверджується Національним агентством;

Національне агентство протягом тридцяти днів з дня отримання повідомлення організовує перевірку наявності у викривача права на грошову винагороду та факту повернення до державного або місцевого бюджету коштів внаслідок розкритої викривачем інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам та приймає за результатами перевірки рішення про виплату відповідної грошової винагороди чи про відмову у її виплаті;

у разі якщо повідомлення про корупційне правопорушення дозволило уникнути збитків державному або місцевому бюджету, викривачу корупції виплачується грошова винагорода в розмірі 10 відсотків від можливої суми збитків, яка визначається Національним агентством відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

джерела фінансування та порядок виплати грошової винагороди визначаються Кабінетом Міністрів України;

у випадку анонімного повідомлення грошова винагорода викривачу не виплачується.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу в даній сфері правового регулювання становлять Конституція України, закони України «Про запобігання корупції», «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».

Проект у разі його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово – економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету, оскільки передбачає, у разі якщо повідомлення про корупційне правопорушення дозволило уникнути збитків державному або місцевому бюджету, то викривачу корупції виплачується грошова винагорода в розмірі 10 відсотків від можливої суми збитків, яка визначається Національним агентством відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Заходи із виплати винагороди викривачам у 2017 році можуть бути профінансовані за рахунок коштів, виділених Україні у 2017 році як фінансову допомогу Урядом США у розмірі 54 млн. доларів США на реформи і боротьбу з корупцією. Міжурядову угоду щодо виділення фінансової допомоги підписали перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів і директор місії агентства США з міжнародного розвитку Сьюзен Фріц. Цей транш технічної допомоги від американських платників податків буде спрямований на підтримку реформ.

А на наступні роки пропонується передбачити відповідне фінансування виплати викривачам грошової винагороди під час визначення розміру фінансування Національного агентства з питань запобігання корупції, яке здійснюватиме виплату такої винагороди.

6. Прогноз соціально – економічних показників та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття Закону сприятиме створенню більш ефективних механізмів боротьби з корупцією шляхом заохочення діяльності викривачів як осіб, які надають ефективну допомогу в запобіганні і протидії корупції і несуть досить високі ризики як самі, так і члени їх сімей.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції»

щодо встановлення грошової винагороди для викривачів»

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін  до Закону України «Про запобігання корупції»

щодо встановлення грошової винагороди для викривачів»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін  до Закону України «Про запобігання корупції» щодо встановлення грошової винагороди для викривачів», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ