С ПЕНСИОНЕРОВ ХОТЯТ СНЯТЬ НАЛОГИ

С ПЕНСИОНЕРОВ ХОТЯТ СНЯТЬ НАЛОГИ

Народный депутат Украины, председатель парламентского подкомитета по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович внес на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, которым предлагает внести изменения в Налоговый кодекс Украины относительно установления принципа конституционности налогов и сборов, приведение налогового законодательства в соответствие с этим принципом путем отмены налогообложения пенсий и возмещения пенсионерам суммы уже уплаченного налога.

Вадим Рабинович уверен, что реализация поданного им законопроекта обеспечит повышение уровня социальной защиты и материального обеспечения пенсионеров и позволит обеспечить соблюдение Конституции Украины при установлении налогов и сборов.

Текст поданного Вадимом Рабиновичем законопроекта публикуем без сокращений и правок:Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вноситься на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буде народний депутат України Рабінович Вадим Зіновійович.

Додаток:

1) проект Закону на 2 арк.;

2) порівняльна таблиця на 43 арк.;

3) пояснювальна записка на 3 арк.;

4) проект Постанови Верховної Ради України на 1 арк.;

5) електронні файли вищезазначених документів.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:

1. У статті 4:

1) пункті 4.1 після абзацу першого додати підпункт 4.1.1 такого змісту:

«4.1.1. конституційність податків та зборів - встановлення податків та зборів у відповідності до Конституції України»,

змінивши відповідно редакцію наступних підпунктів;

2) доповнити статтю пунктом 4.6 такого змісту:

«4.6. Забороняється включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також здійснювати інше оподаткування суми пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримувану платником податків з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом».

2. Підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 виключити.

3. У підпункті «е» підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 слова «крім випадку, визначеного підпунктом 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 цього Кодексу» виключити.

4. Пункт 167.4 статті 167 виключити.

5. Підрозділ 10  розділу XX «Перехідні положення» доповнити пунктом 42 такого змісту:

«42. Податок на доходи фізичних осіб, сплачений з суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, у період з 1 січня 2015 року до дня набрання Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів та приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку», підлягає відшкодуванню платникам такого податку з резервного фонду державного бюджету України протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів та приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України, центральним органам виконавчої влади  у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом:

затвердити нормативно-правові акти, необхідні для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства  у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку»

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Згідно із статтею 1 Конституції України Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

Частини перші статей 67 та 68 Конституції України встановили, що кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Проте чомусь при запровадженні Верховною Радою України оподаткування пенсій громадян ці норми не були дотримані, адже пенсія за своєю природою - це одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.

Згідно із частиною третьою статті 46 Конституції України пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

Громадяни, працюючи все своє життя, здійснюють зі своїх заробітків заощадження на пенсію, сплачуючи обов’язкові відрахування до пенсійного фонду (фактично - податки), а держава вирішила оподатковувати ще й фактично сплачені податки!!!!

Таким чином, вважаю, що запровадження оподаткування державою пенсій є таким, що суперечить Конституції України та визначенню України як соціальної держави.

Крім того, як свідчить практика звернення громадян України до Європейського суду з прав людини щодо тимчасових обмежень на виплату пенсій останній, як правило, визнавав за пенсіонерами право власності на відповідні суми пенсій.

2. Цілі і завдання прийняття Закону

Метою законопроекту є встановлення принципу конституційності податків та зборі, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку з пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести до Податкового кодексу України такі зміни:

1) додати до принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство, додати принцип конституційності, що передбачає і встановлення податків та зборів у відповідності до Конституції України;

2) доповнити Кодекс нормою, якою забороняється включати до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, а також здійснювати інше оподаткування суми пенсії (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), отримувану платником податків з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом;

3) виключити з Кодексу норми, якими було запроваджено оподаткування суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом;

4) передбачити в Кодексі, що податок на доходи фізичних осіб, сплачений з суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону) або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, у період з 1 січня 2015 року до дня набрання Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів та приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку», підлягає відшкодуванню платникам такого податку з резервного фонду державного бюджету України протягом року з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів та приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини регулюються Конституцією України, Податковим кодексом України.

Реалізація законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Реалізація законопроекту забезпечить підвищення рівня соціального захисту та матеріального забезпечення пенсіонерів та дозволить забезпечити дотримання Конституції України при встановленні податків та зборів.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення змін до Податкового кодексу України

щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку»

Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо встановлення принципу конституційності податків та зборів, приведення податкового законодавства у відповідність до цього принципу шляхом скасування оподаткування пенсій і відшкодування пенсіонерам суми вже сплаченого податку», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ