УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ НУЖНО СПРАВЕДЛИВО ПОДЕЛИТЬ МЕЖДУ УКРАИНЦАМИ

УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ НУЖНО СПРАВЕДЛИВО ПОДЕЛИТЬ МЕЖДУ УКРАИНЦАМИ

Восстановить социальную справедливость и обеспечить реализацию конституционного права граждан на землю как объекта собственности Украинского народа путем получения каждым гражданином 0,3 гектара земель государственной формы собственности с целью недопущения их дальнейшего разграбления требует народный депутат, председатель подкомитета Верховной Рады Украины по правам человека и лидер политической партии «За життя» Вадим Рабинович.

Для этого политик в порядке законодательной инициативы внес на рассмотрение парламента проект Закона Украины «О внесении изменений в Раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса по принятию неотложных мер по ускорению паевания земель государственной собственности».

Вадим Рабинович уверен, что принятие предложенного им законопроекта позволит предотвратить дальнейшее разграбление собственности народа Украины и восстановит конституционные права граждан Украины и социальную справедливость, а также снимет социальную напряженность в обществе.

Текст законопроекта публикуем на языке оригинала без сокращений и правок:

Верховна Рада України

Відповідно до статті 93 Конституції України, статті 89 Регламенту Верховної Ради України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів  із прискорення паювання  земель державної власності».

Доповідати законопроект на пленарному засіданні Верховної Ради України буду особисто.

Додатки:

1. Проект Закону України – на 4 арк.

2. Пояснювальна записка – на 5 арк.

3. Порівняльна таблиця – на 12 арк.

4. Проект Постанови Верховної Ради України – на 1 арк.

5. Зазначені документи в електронному вигляді.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів  із прискорення паювання  земель державної власності

З метою забезпечення  реалізації громадянами України права на землю як об'єкт права власності Українського народу Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І.  Доповнити Розділ X «Перехідні положення» Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) пунктом 21 такого змісту:

«21. Встановити,  що всі  землі державної форми власності підлягають  паюванню шляхом передачі у власність кожного громадянина України  0,3 гектара  із виділенням земельної ділянки в натурі (на місцевості). Така земельна ділянка може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави.

До земель державної власності, які не можуть передаватися у власність громадян відповідно до цього пункту, належать землі та земельні ділянки:

а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, у тому числі для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук;

б) оборони;

в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

г) зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ґ) під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна державної власності, крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність;

д) під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності.

Громадянин, зацікавлений у отриманні земельної ділянки відповідно до цього пункту,  подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122  цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, клопотання подається до обласної державної адміністрації.

Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо  передачі у власність громадян земельних ділянок відповідно до цього пункту приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.

Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цим пунктом.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність громадян відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

У разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності відповідно до цього пункту у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки погоджується в порядку, встановленому статтею 186-1 цього Кодексу.

Відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Після надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка.

Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність громадянина або залишення без розгляду клопотання, поданого відповідно до цього пункту, питання вирішується в судовому порядку».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

 3. Рекомендувати  органам місцевого самоврядування за участю центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, ужити  заходів щодо прискорення  передачі  відповідно до цього Закону у власність громадян земельних ділянок.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

* * *

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів  із прискорення паювання  земель державної власності»

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Згідно із статтею 13 Конституції України земля є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону.

Натомість зараз Президент України, Прем'єр-міністр України, Міністр фінансів України та Голова Національного банку України «спромоглися» підписати  Меморандум з Міжнародним валютним фондом, яким для отримання четвертого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду Україна зобов’язана прийняти закон, що регламентує обіг земель сільськогосподарського призначення, і з 2018 року - після закінчення мораторію - запустити продаж сільгоспземель.

«Лібералізація ринку землі, включаючи продаж сільськогосподарської землі, залишається важливою для посилення потенціалу економічного зростання України. У зв'язку з цим ми створили робочу групу з відповідними міністерствами у співпраці зі Світовим банком, яка підготує закон для відкриття ринку землі та її продажу з урахуванням обмежувальних заходів. Прийняття парламентом закону про обіг сільгоспземель очікується в кінці травня 2017 року. Після закінчення мораторію на продаж сільгоспземель в кінці 2017 року, з'явиться можливість продажу державної та приватної землі», - йдеться в повідомленнях Уряду.

Міжнародний валютний фонд вже не вперше вимагає від України відкрити ринок землі й дозволити продаж земель сільськогосподарського призначення. Тим не менше, допоки виходило й землю не продавати, і грошові  транші одержувати.

Поки що в Україні діє мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення, який втратить силу з 1 січня 2018 року. Тобто продаж землі, яка знаходиться в державній і приватний власності, може бути дозволений відразу ж після цього. Окрім іншого, Україна за Меморандумом зобов'язується розпочати кампанію по інформуванню громадськості й роз'ясненню переваг земельної реформи.

Міжнародний валютний фонд домагається скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення, що призведе до зубожіння селян, оскільки вони сьогодні не в змозі будуть купити землю. Іншими словами, землю отримає той, хто найспритніше її вкраде. Вважаю, що поки в країні триває антитерористична операція, поки народ знаходиться за межею бідності, говорити про купівлю-продаж землі є неприйнятним і є зрадою інтересів українців! Земля настільки ласий шматок, що вкрасти його хочуть усі.

Дії влади показують сутність нинішніх політичних еліт, бо земля є найбільшим стратегічним багатством України. Землю можна продати один раз, після чого українці будуть наймитами на власній землі.

Насамперед сьогодні мова має  йти про те, щоб дати українцям можливість бути власникам своєї землі, дати їм альтернативу і право вибору, рівні можливості, дати землю, гроші, проекти, підтримку, техніку та довгострокове фінансування. Проте українські можновладці в цьому не зацікавлені.

Зважаючи, що ставлення до вільного обігу земель сільськогосподарського призначення у представників різних партій суттєво відрізняється, то можна тільки здогадуватися, яким чином до кінця травня буде прийнято рішення про відкриття земельного ринку.

І як можна зараз при такому страшному  зубожінні людей пропонувати селянам купувати землю?! Немає на це грошей у звичайних людей, а банківські позики для людей, у тому числі для дрібних і навіть для середніх сільськогосподарських товаровиробників (фермерів), практично недоступні через невиправдано високу вартість кредитів!!!

Українські чорноземи є найбільшою цінністю для України і  складають майже 45% території України й приблизно третину (чи, за іншими оцінками, навіть більше) світових чорноземів.

Тому вважаю, що долю української землі має вирішувати не Уряд чи Президент,  а український народ шляхом отримання цієї землі у власність, бо лише народ має право розпоряджатись землею як національним багатством. 

2. Цілі і завдання проекту Закону

Метою законопроекту є відновлення соціальної справедливості та забезпечення реалізації конституційного права громадян на землю як об’єкта власності Українського народу шляхом отримання кожним громадянином 0,3 гектара земель державної форми власності з метою запобігання їх подальшого розграбування.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроект передбачає, що всі  землі державної форми власності підлягають  паюванню шляхом передачі у власність кожного громадянина України  0,3 гектара  із виділенням земельної ділянки в натурі (на місцевості). Така земельна ділянка може бути об'єктом купівлі-продажу, дарування, міни, успадкування, застави.

Згідно із проектом до земель державної власності, які не можуть передаватися у власність громадян відповідно до цього проекту, належать землі та земельні ділянки:

а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, у тому числі для забезпечення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук;

б) оборони;

в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об'єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення;

г) зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ґ) під будівлями, спорудами, іншими об'єктами нерухомого майна державної власності, крім випадків передачі таких об’єктів у комунальну власність;

д) під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем, що перебувають у державній власності.

Проектом передбачено, що громадянин, зацікавлений у отриманні земельної ділянки відповідно до цього пункту,  подає клопотання до відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122  цього Кодексу. У разі якщо земельна ділянка державної власності розташована за межами населених пунктів і не входить до складу певного району, клопотання подається до обласної державної адміністрації.

При цьому відповідно до проекту рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо  передачі у власність громадян земельних ділянок відповідно до цього пункту приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, забороняється вимагати додаткові матеріали та документи, не передбачені цим пунктом.

За проектом відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність громадян відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, розглядає клопотання у місячний строк і дає дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або надає мотивовану відмову у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян суб'єктами господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін.

Законопроект передбачає, що у разі якщо у місячний строк з дня реєстрації клопотання Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, не надав дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивовану відмову у його наданні, то особа, зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності відповідно до цього пункту у місячний строк з дня закінчення зазначеного строку має право замовити розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки без надання такого дозволу, про що письмово повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування. До письмового повідомлення додається договір на виконання робіт із землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Згідно із проектом відповідний орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, який передає земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, у двотижневий строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) приймає рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність.

Відповідно до проекту після надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Рада міністрів Автономної Республіки Крим, органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, які передають земельні ділянки державної власності у власність відповідно до повноважень, визначених статтею 122 цього Кодексу, зобов’язані протягом десяти робочих днів з дня прийняття рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відобразити на картографічній основі Державного земельного кадастру орієнтовне місце розташування земельної ділянки, а також дату та номер відповідного рішення із зазначенням цілей для яких формується земельна ділянка. Інформація про орієнтовне місце розташування земельної ділянки, що відображена на картографічній основі Державного земельного кадастру, а також відповідне рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо її відведення оприлюднюються на безоплатній основі на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.

Також проект передбачає, що у разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність громадянина або залишення без розгляду клопотання, поданого відповідно до цього пункту, питання вирішується в судовому порядку.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Основними законодавчими актами, що регулюють суспільні відносини у цій сфері є Конституція України, Земельний кодекс України.

Прийняття цього проекту не тягне за собою внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття запропонованого законопроекту забезпечить відновлення конституційних прав громадян України та соціальної справедливості, що дасть змогу частково знизити соціальну напругу в суспільстві, а також дозволить запобігти подальшому розграбування власності народу України.

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України «Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів із прискорення паювання земель державної власності»

Народний депутат України                                                  В.З. Рабінович

* * *

Проект

вноситься

народним депутатом України

В.З. Рабіновичем

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про прийняття за основу та в цілому проекту Закону України

«Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів  із прискорення паювання  земель державної власності»

 Верховна Рада України постановляє:

1. Прийняти за основу та в цілому проект Закону України «Про внесення зміни до Розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу щодо вжиття невідкладних заходів  із прискорення паювання  земель державної власності», поданий народним депутатом України В.З. Рабіновичем.

Голова Верховної Ради України                                                  А. ПАРУБІЙ

ВИДЕО

ФОТО

НОВОСТИ РЕГИОНОВ